El nostre coneixement i experiència en àrees financeres de l'empresa ens permet prestar un servei integral personalitzat i adaptar-nos a les necessitats del nostre client superant les seves expectatives.

Les nostres àrees d'actuació són:

ASSESSORAMENT JURÍDIC MERCANTIL
 • Constitució, Legalització i Transformació de Societats
 • Contractació Mercantil
 • Operacions Societàries
 • Confecció i Dipòsit de Comptes en el Registre Mercantil
 • Informes Pericials
 • Procediments Judicials empresarials
 • Protecció de dades
 • Domiciliacions de societats
ASSESSORAMENT COMPTABLE
 • Elaboració de comptabilitats
 • Estudi, organització i revisió comptable per a professionals i empreses
 • Planificació Comptable
 • Confecció de tancament comptable de l'exercici
 • Preparació i presentació llibres oficials
 • Legalització i dipòsit de comptes anuals
 • Comptabilitat analítica i de costos
 • Anàlisi comptable i financera
CONSULTORIA
 • Protecció de dades
 • Riscos Laborals
 • Optimització de despeses financeres
 • Millora de processos
 • Obtenció normes ISO
 • Registre de patents i marques
 • Reunions d'anàlisi econòmic-financer de l'empresa
 • Obtenció de finançament bancari
 • Confecció de plans de viabilitat
 • Valoració d'empreses
AUDITORIES DE COMPTES
 • Auditoria de Comptes Anuals obligatoris i voluntàries
 • Auditoria de procediments acordats
 • Auditoria de fets concrets
 • Revisions Limitades
 • Informes Especials
 • Certificacions de justificació de subvencions
 • Treballs independents per a jutjats i Registre Mercantil
 • Due Diligence
ASSESSORAMENT LABORAL
 • Assessorament integral d'empreses i professionals
 • Altes i baixes d'empreses i treballadors
 • Contractació laboral
 • Confecció de Nòmines
 • Liquidacions Seguretat Social
 • Retencions IRPF
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Inspeccions
 • Acomiadaments
 • Sancions, Baixes Laborals, Incapacitats i Pensions
 • Auditoria Laboral
ASSESSORAMENT FISCAL
 • Assessorament fiscal a professionals i empreses
 • Planificació fiscal
 • Confecció i presentació d'impostos (IVA, IRPF, Impost de Societats, Impost de Transmissions Patrimonials, Successions i Donacions)
 • Requeriments i ajornaments
 • Inspeccions Fiscals
 • Auditoria Fiscal